Walentynkowy konkurs Facebook Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wyśpij się z PerDormire na Walentynki”

2. Organizatorem Konkursu jest F.H.U. Śpioch. Piotr Pawłucki, ul. Franciszkańska 9; 37-500 Jarosław.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://facebook.com/materacejaroslaw. Konkurs obowiązuje w dniach 01.02.2019 do 14.02.2019 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem F.H.U. Śpioch

c) nie jest członkiem rodziny pracownika F.H.U. Śpioch

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są dwie poduszki Moore włoskiej firmy PerDormire.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową. Uczestnik w czasie trwania konkursu powinien polubić naszą stronę, polubić post konkursowy na profilu Facebook-owym: https://facebook.com/materacejaroslaw i pod postem w komentarzu oznaczyć osobę, z którą podzieli się nagrodą walentynkową, wyznaczona osoba również polubi stronę https://facebook.com/materacejaroslaw oraz post konkursowy.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję Konkursową, która dokona losowania kartki z imieniem i nazwiskiem wygranej osoby. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@spioch.eu w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik F.H.U. Śpioch.

7. Zdobywca wygranej, powinien zgłosić się osobiście po odbiór nagrody do siedziby F.H.U. Śpioch tj. Franicszkańska 9, 37-500 Jarosław.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez F.H.U. Śpioch.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie www.spioch.eu.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this